Achievements of Wushu Bathinda

DISTRICT WUSHU CHAMPIONSHIP : Year 2007

2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda
2007 Stars of Wushu Bathinda